خوب نظاره کن ... همه چیز همین جاست... بر روی زمینی که نگه نداشت حرمت فاطمه س را
ولی باز... باز روز از نو و روزی از عشق...کم کم گلدسته های شهر فاطمیه نمایان میشود
آیا میشود این فاطمیه گل زهرا هم نمایان شود؟؟؟
ایا میشود ما سینه زنان و گریه کنان جد غریبش حسین را هم در خیل سپاهیانش راه دهد؟؟؟
با تمام وجودم میگویم مادرم
... لبیک یا زهرا س ...
.. لبیک یا زهرا س ..
 . لبیک یا زهرا س .
لبیک یا زهرا س

گفتنی نیست که در سینه ام این عشق چه کرد     کاش می شد که برایش جگرم را ببرید...

---------------------------------------------------